ข้อกำหนดและเงื่อนไข uaelinks.com

ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: uaelinks.com มีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่พร้อมปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นความลับในการเข้าใช้บริการ โดยการให้บริการบนระบบที่มีความมั่งคง และมีประสิทธิภาพอย่างสูง ช่วยป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้มีข้อมูลรั่วไหล เป็นการปกป้องข้อมูลและรักษาความมั่นคง ให้เกิดความปลอดภัยต่อข้อมูลอย่างสูงสุด 

การตรวจอายุ: ข้อกำหนกฎเกณฑ์การเข้าใช้งานของทางเว็บไซต์ ซึ่งจะเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ที่ผู้เข้าใช้งานจะต้องผ่านเกณฑ์ข้อตกลงร่วมกันของทางเว็บ อัพเดทข่าวไอที.comไม่ว่าจะเป็นข้อกำหนดขของทางเว็บ ที่ผู้เข้าใช้งานจะต้องรับข้อมูลข่าวอย่างเหมาะสมกับช่วงอายุวัย อย่างการเข้าติดตามเรียนรู้ข้อมูลอย่างเกิดความเข้าใจที่ดี ด้วยเนื้อหาหรือข้อมูลที่เหมาะสม กับช่วงอายุวัยในการเรียนรู้ติดตามระบบที่จะช่วยสามารถให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น มีความเข้าใจในข้อมูลที่ติดตามอย่างแน่นอน

ข้อกำหนดการใช้: uaelinks.com ซึงมีข้อกำหนดการใช้งานที่ห้ามผู้อื่นละเมิดลิขสิทธิ์ของเนื้อหาของทางเว็บ โดยการไม่ได้รับอนญาต หากมีการคัดลอกเนื้อหา ทำการดัดแปลงหรือแอบอ้างข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น ซึ่งเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และถือได้มีความผิดกฎหมายลิขสิทธิ์

การยอมรับความเสี่ยง: เว็บข่าวไอทีบางเว็บนั้น อาจจะมีกาจัดทำข้อมูลเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องหรือตรงประเด็นเท่าที่ควร โดยบางเว็บอาจจะเป็นเว็บที่ไม่น่าเชื่อถือสักเท่าไรนัก ในการจัดทำเนื้อหาสื่อที่บิดเบือนข้อมูลไม่ตรงตามความจริงนั้น อาจจะส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดในข้อมูลที่ได้รับ โดยทางผู้ใช้งานรับข่าวสารข้อมูลอาจจะเกิดความสับสนได้  ผู้ใช้งานจะต้องมีการใช้วิจารณญาณ พร้อมการไตร่ตรองในข้อมูลเป็นอย่างดี เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเข้าใช้บริการ และเป็นการเข้าใช้งานรับข้อมูลข่าวสารอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

การจำกัดความรับผิดชอบ: หากการใช้งานเว็บอัพเดทข้อมูลไอที ที่ก่อให้เกิดผลกระทบส่งผลเสียหายต่อผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น การเลือกใช้งานเว็บที่ไม่มีมาตรฐาน ที่อาจจะส่งผลกระทบให้เกิดความเข้าผิดในข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ อีกทั้งความไม่ปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัว ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้งานไปใช้แอบอ้างในทางที่ผิดกฎหมาย โดยทางเว็บไซต์ดังกล่าวนั้น อาจจะปฎิเสธความความรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน